Alle stempler ind med noget "i rygsækken". Ingen ER forkerte, men kan GØRE noget, der er forkert eller uhensigtsmæssigt.

Børn ER ikke deres adfærd. Man kan behøve hjælp for at ændre adfærd – til at træffe det rigtige valg.

På Vestergårdsskolen arbejder vi ud fra et børnesyn, der hviler på en stærk overbevisning om, at alle børn samarbejder, hvis de kan, - og dermed, når de ikke gør det, er det et tegn på, at det, vi beder dem samarbejde om, er for svært.

Alle vokser, når de oplever at lykkes. Derfor bestræber vi os på at tale med børn og forældre ud fra et ressourcesyn, for man vokser ikke af ’synd for’ eller ’tag dig sammen’ eller ’det nytter ikke noget’.

Vi skal derimod hele tiden have for øje, at vi alle har forskellige forudsætninger, forskellige talenter og forskellige udfordringer. For nogle børn kan der være omstændigheder, der står i vejen for at udvikle sig og lære, så der er brug for stilladser. Når vi taler om stilladser, mener vi forskellige indsatser, små som store, der løfter og støtter barnet i at udvikle sig.

For at kunne etablere de rette stilladser, kræver det stor nysgerrighed fra de voksne omkring barnet. Netop nysgerrighed er et kodeord her på skolen, idet vi hele tiden træner os i at ville bagom det, vi ser og oplever hos barnet – altså finde frem til hvorfor noget er svært for det pågældende barn og dermed også blive klar over, hvilke indsatser/stilladser der så skal til. Det kræver, at vi har modet til at undres og spørge ind, både i forhold til barnet, men også i forhold til forældre eller kollegaer.

Vestergårdsskolen er en folkeskole med en elevsammensætning, der favner stor forskellighed, og det ser vi som en styrke. For på Vestergårdsskolen er det således naturligt, at der ikke en én måde at være ’rigtig’ på, og at du er en del af fællesskabet uanset baggrund, styrker og svagheder. Det kræver naturligvis et vedvarende fokus på, at alle børn oplever at lykkes, og at dannelsesopgaven også handler om, at det netop ikke er ’snyd’, forkert eller uretfærdigt, hvis nogle børn har brug for at have andre rammer eller særlige stilladser for at lykkes.

Konkret har vi på Vestergårdsskolen følgende stilladser og særlige indsatser:

På Vestergaardsskolen tilbyder vi eleverne, i samarbejde med deres forældre, en række ressourcer, som hver især sætter eleven i fokus og støtter op om en proces, der giver ro, struktur og udvikling i deres skolegang.

Fagligt løft

Til individuel eller holdvis løft, - både til elever, der har udfordringer med et fag og til børn, der har brug for flere udfordringer.

SprogværkstedT

Til undervisning i Dansk som Andetsprog.

På skolen har vi en række fora, hvor vi arbejder struktureret og professionelt med hele tiden at målrette indsatsen så optimalt og skånsomt som muligt til glæde for det enkelte barn.

Specialcentermøder 

Et internt sparringsmøde, hvor klassens lærere og pædagoger drøfter et barns udfordringer med skolens PPR-psykolog, læse- tale/hørekonsulenter og den pædagogiske ledelse. Forældrene skal give tilladelse til dette og vil efterfølgende få information om aftalerne fra mødet.

Supervision

og sparring til lærere og pædagoger.

Vejledning

til stilladser, fx sikringsrum, indretning i klasselokalet, piktogrammer, strukturer mv.

Anden AKT – eller inklusionsvejledning.