Gå til hovedindhold

FOKUSSKOLEN

FOKUSSKOLEN er en skole under folkeskoleloven, der med fokus på den enkelte elev, tilbyder særligt tilrettelagt undervisning for unge i Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Et tilbud om læring kombineret med praktik i 8.og 9. klasse.

  Har du lyst til:

  • at lære mere?
  • at få gode skoleoplevelser?
  • at forbedre dit faglige niveau?
  • at udvikle dine personlige kompetencer?
  • at det er sjovt at gå i skole?
  • at ha’ et godt socialt klassefællesskab?
  • at blive afklaret om din fremtid?
  • FOKUSSKOLEN er måske et godt tilbud til dig!

  FOKUSSKOLEN er en skole under folkeskoleloven, der med fokus på den enkelte elev, tilbyder særligt tilrettelagt undervisning for unge i Aarhus Kommune.

  FOKUSSKOLEN er for udsatte og frafaldstruede elever på 8. og 9. klassetrin, som gennem teoretisk og praktisk undervisning samt praktikforløb ønsker at udvikle sig fagligt, socialt og personligt samt at blive mere afklaret omkring fremtidige valg af uddannelse og/eller arbejdsliv.

  FOKUSSKOLENtilbyder dig undervisning i de almindelige folkeskolefag dansk, matematik og engelsk samt mulighed for praktikforløb/ungdomsarbejde.

  FOKUSSKOLEN giver dig mulighed for ulønnet erhvervspraktik. Praktikforløb koordineres i samarbejde med Fokusskolen. Til tider ender praktikforløb med et tilbud om betalt ungdomsarbejde.

  Praktik er ikke obligatorisk, men vi bestræber os på, at alle elever på et tidspunkt afprøver praktik i mindre eller større grad.

  Vi er en afdeling under Vestergårdsskolen, og vores lærere og pædagoger underviser således udelukkende elever i udskolingen.

  Vi har relationen mellem lærer/elev og elev/elev i centrum og ønsker herigennem at udfordre og udvikle den enkelte elevs potentialer og kompetencer.

  Du vil derfor opleve, at vi:

  • Spiser fælles morgenmad og frokost.
  • Prioriterer et trygt skolemiljø - både i undervisningen og i pauserne.
  • Gennem vores kontaktlærerordning er vi opmærksom på din trivsel og handler, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt.
  • Sætter rammerne og reglerne og forventer, at du gør dit bedste for at overholde indgåede aftaler.
  • Anerkender dig og det, du kan - vi har fokus på dine succeser.
  • Anerkender, at vores elever er forskellige og dermed har forskellige styrker og udfordringer.
  • Udfordrer dig fagligt og støtter op om din faglighed med bl.a. to-lærerordning, Appwriter, mulighed for ordblindetest mm.
  • Tager eventuelle konflikter meget seriøst og laver konfliktløsningsforløb samt inddrager dine forældre, hvis det skønnes nødvendigt.

  HVOR ER VI?

  FOKUSSKOLEN er en del af Vestergaardsskolen i Viby. Vi har vores eget hus, som er en tidligere inspektørbolig. I Fokushuset foregår al vores undervisning, hvor vi både har undervisningslokale, køkken, hyggerum samt individuelle fordybelsesrum.

  Har du lyst til at høre mere om FOKUSSKOLEN kan du via din nuværende skole eller dine forældre kontakte os på tlf. nr. 41 85 69 27 eller på ves@mbu.aarhus.dk Er du afklaret om et eventuelt skoleskifte, og vil du derfor gerne ansøge om optagelse på FOKUSSKOLEN så læs de 4 links her til højre. Ansøgningsskemaet kan du finde i linket øverst til højre.

  • Du er på vej i 8. eller 9. klasse i Århus Kommune.
  • Du er måske skoletræt, men er undervisningsparat.
  • Du kæmper måske med personlige og/eller faglige udfordringer, som du gerne vil have hjælp til at arbejde med.
  • Du er motiveret for at indgå i en social klassesammenhæng med undervisning, der sigter på folkeskolens afgangsprøver.
  • Du har mod på at tage kampen op og vil deltage aktivt i både den faglige og den praktisk orienterede undervisning.
  • Du har lyst til at udvikle dig og indgå i et tæt socialt fællesskab med skolens lærere samt de øvrige elever.
  • Du har lyst til praktik - det giver dig glæde og motivation til din fortsatte skolegang.

  FOKUSSKOLEN har en række procedurer, som skal følges ifm ansøgning om optagelse på FOKUSSKOLEN.

  Det er vigtigt at følge disse, så det bliver så god en oplevelse som muligt at starte.

  • Forud for ansøgning om optagelse på FOKUSSKOLEN skal elevens udfordringer og vanskeligheder drøftes på et møde i afgivende skoles specialcenterfunktion med deltagelse af den til skolen tilknyttede psykolog fra PPR og Specialpædagogik (PPR). Referat af mødet udarbejdes.
  • Vurderes det på specialcentermødet, at eleven muligvis kan profitere af et forløb på FOKUSSKOLEN, retter skoleleder på afgivende skole henvendelse til eleven og dennes forældre.
  • Med elevens og dennes forældres accept tager afgivende skoleleder kontakt til Fokusskolen, der inviterer eleven og dennes forældre til en gensidig orienterende samtale/rundvisning på Fokusskolen.
  • Hvis samtale/rundvisning viser et potentielt godt match elev og FOKUSSKOLEN imellem, skal afgivende skole indsende ansøgningsskema til PPR-visitationen.
  • Efterfølgende indkaldes elev og afgivende skole, skoleleder /afdelingsleder fra FOKUSSKOLEN og eventuelt PPR-psykolog til optagelsessamtale. Formålet med optagelsessamtalen er at afklare, om eleven vil få udbytte af et særligt tilrettelagt forløb på FOKUSSKOLEN samt afstemme eleven og forældrenes forventninger til forløbet.

  Ansøgning

  Med eleven og dennes forældres accept udarbejder afgivende skoleder med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) ansøgningsskema til Fokusskolen.

  Ansøgningsskemaet, som forefindes på Fokusskolens hjemmeside skal som udgangspunkt være vedlagt følgende bilag:

  • Udfyldt ansøgningsskema med underskrifter
  • En motiveret ansøgning til FOKUSSKOLEN skrevet af eleven selv
  • Referat af møde i afgivende skoles specialcenterfunktion
  • Udtalelse fra afgivende skole. Udtalelsen skal indeholde oplysninger om elevens faglige niveau, generelle trivsel, sociale kompetencer og engagement.
  • Aktuel elevplan
  • Elevens fraværsstatistik
  • Dokumentation for gennemført praktik (hvis eleven på ansøgningstidspunktet endnu ikke har gennemført praktik iværksættes dette hurtigst muligt)

  Afgivende skoleleder fremsender ansøgningsskema med bilag elektronisk til PPR på adressen: ppr@mbu.aarhus.dk, Mrk. ‘Ansøgning til Fokusskolen’

  På baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale vurderer PPR, om eleven er omfattet af målgruppen til FOKUSSKOLEN (visitation).

  Er eleven indstillet til PPR, indgår de for PPR foreliggende oplysninger om eleven ligeledes i ansøgningsmaterialet, hvis forældrene har givet samtykke hertil. Finder PPR i forbindelse med målgruppevurderingen, at der er behov for yderligere udredning af elevens udfordringer og vanskeligheder, kontakter PPR afgivende skoleleder med henblik på skoleleders eventuelle beslutning om indstilling af eleven til PPR.

  PPR underskriver/stempler ansøgningsskemaet og meddeler afgivende skoleleder og FOKUSSKOLEN resultatet af målgruppevurderingen ved fremsendelse af ansøgningsskemaet med bilag.

  Fokusskolen udsender optagelsesbrev til eleven og dennes forældre.

  Sidst opdateret: 10. april 2024